Actievoorwaarden cashback actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: 100% cashback op Rivella Koolzuurvrij, hierna te noemen: de ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Rivella, een merk van Vrumona B.V., hierna te noemen: ‘Rivella’.

Artikel 1 Algemeen

1. Alleen personen met een EU-IBAN van 18 jaar of ouder kunnen aan de Actie deelnemen.

2.Deelname aan de Actie is gratis en kan alleen gedurende de actieperiode, van 02-05-2019 tot en met 30-06-2019, hierna te noemen: de ‘Actieperiode’.

3. De Actie is van toepassing op de aankoop van een 1L fles Rivella Koolzuurvrij Lemon, Rivella Koolzuurvrij Peach, Rivella Koolzuurvrij Pomegranate en Rivella Koolzuurvrij Elderflower. Op www.rivella.nl/gratis, staat een foto van de Rivella smaakvarianten die meedoen aan de Actie, hierna: de ‘Actieverpakking(en)’.

4. De Actie is beperkt tot terug storting van het aankoopbedrag van één Actieverpakking, ook wanneer er meerdere Actieverpakkingen tegelijk zijn gekocht.

5. Het terug te storten bedrag is gemaximeerd tot  €1,65.

Artikel 2 Gegevens

1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie is het naar waarheid invullen van de volgende persoonsgegevens verplicht:

            • Voornaam

            • Achternaam

            • Woonplaats en adres

            • Geboortedatum

            • E-mailadres

            • IBAN

 

2.  Vrumona B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. De opgegeven gegevens kunnen gebruikt worden voor doelgroepanalyses en voor relevante en gepersonaliseerde advertenties in diverse online media. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en het cookiebeleid op https://www.vrumona.nl/pcs.

 

Artikel 3 Deelname

1. Een Actieverpakking dient in de Actieperiode te zijn gekocht bij een supermarkt in Nederland.

2. Er kan per huishouden maar 1 keer worden deelgenomen aan de Actie.

3. De Actie is niet geldig in combinatie met overige winkelkortingen.

4. Let op: bewaar de kassabon goed. De kassabon kan tot 4 weken na afloop van de Actie als bewijs worden opgevraagd.

5. Rivella streeft ernaar om cashback bedragen, waarop de deelnemer recht heeft, zo snel mogelijk uit te betalen. In de meeste gevallen zal dit gebeuren binnen 10 werkdagen, maar garanties kunnen niet gegeven worden. Er kan vertraging ontstaan in weekenden, als gevolg van storingen in telecommunicatie, om bancaire redenen of om andere redenen waardoor het ondanks de inspanningen van Rivella niet mogelijk is om binnen 10 werkdagen uit te betalen.

6. Voor deelname aan de Actie is het uploaden van een afbeelding  van de kassabon verplicht. Kassabonnen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. Ook afbeeldingen van kassabonnen die al eerder door jou of iemand anders zijn geüpload worden niet in behandeling genomen. De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden:

            •  .jpg

            •  .jpeg

            •  .png

 

7. Op de afbeelding van de kassabon dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn, anders kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen:

            • Naam van de winkel

            • Actieproduct + prijs

            • Aankoopdatum en –tijd

            • Eventuele afprijzingen of kortingen

 

Artikel 4 Contact/Klachten

Als je vragen of opmerkingen hebt over producten van Rivella of over deze actievoorwaarden of de uitvoering van deze actie, neem dan contact op met Rivella Consumentenservice via www.rivella.nl/contact of 0800-8786662.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Rivella, als organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uit de Actie voortvloeiende schade.

 

Artikel 6 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Rivella gewijzigd worden. Geadviseerd wordt de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Rivella behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen , deelnemers van deelname uit te sluiten, of de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Indien de actievoorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dan is het uitsluitend aan Rivella om te beslissen.

3. Medewerkers van Rivella die betrokken zijn bij de Actie en door Rivella ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

6. “Rivella” is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.